Kiçi we güýçli!Winpal 80 seriýaly aşhana printeri

Acrossurduň uly we kiçi şäherlerinde, bäş ýyldyzly myhmanhanada ýokary derejeli restoran bolsun ýa-da meşhur restoran bolsun, Winpal kiçi bilet maşynlaryny görmek bolýar.Iýmit önümçiliginde ony näme meşhur edýär?

Soňky ýyllarda naharhana pudagynda informatizasiýanyň çalt ösmegi bilen, işleýän enjamlara bolan talaplar hem barha ýokarlanýar.Şol sebäpli bahalar, diwersifikasiýa, howpsuzlyk, durnuklylyk, aýdyňlyk, laýyklyk we öňdäki stol kassiriniň we arka aşhana printerleriniň tizligi ýokarlanýar.enjamlary satyn almakda esasy meselä öwrülýär.

Häzirki täjirçilik bazary arzan bahaly we pes önümlerden doly we bahalary deňeşdirmek gaty ýiti bolsa-da, sarp edijiler sarp ediş prosesinde has kämillik ýaşyna ýeterler we arzan bahadan we pes önümleri ulanandan soň tükeniksiz ýitgiler çekerler.Düşüner: zerur zatlar hiç haçan arzan däl, ýöne önümiň getiren goşmaça bahasy.Bahasy, deňeşdirilen deňagramlylygy gazanmak üçin ahyrky bahasyna gaýdyp geler.“Winpal” önümleriniň bahasy önümiň bahasyna görä berk kesgitlenýär.Ne ýetip bolmaýar, ne-de gorkunç pes.

Öňdebaryjy tehnologiýasy we ulanyjylaryň hakyky zerurlyklary bilen Winpal önümleriň köpdürli üpjünçiligine göz ýetirdi we naharhana pudagy üçin ýokary, orta we pes derejeli 80 aşhana printerini dizaýn etdi.WP300F ýaly F seriýalaryndan, WP300K ýaly K seriýalaryndan we WP300C seriýalaryndan.Gözleg we dizaýndan başlap önümçilige çenli önümler naharhana müşderilerine has hünärli, amatly we has gowy çap görnüşleri hödürleýär.

WP300F

1

WP300K

2

WP300C

3

“Winpal” Hytaýda esasy dizaýny we önümçilik tehnologiýasyny özleşdirýän we garaşsyz innowasiýa arkaly uly göwrümli önümçiligi emele getirýän ýeke-täk girdeji printer kärhanasydyr.Kompaniýada birnäçe patentlenen tehnologiýalar we esasy tehnologiýalar bar, olar diňe bir daşary ýurt öndürijileriniň tehnologiki monopoliýasyny bozman, eýsem ýokary ygtybarly önüm dizaýny, çap interfeýsi we gözegçilik programma üpjünçiligi, amaly programma üpjünçiligini işläp düzmek we dizaýn ýaly ugurlarda hemişe öňdäki orunlary eýeleýärler. we ş.m. productshli önümler CCC, CE, FCC, ROHS we beýleki howpsuzlyk şahadatnamalaryna laýyk gelýär.Müşderä printeri howpsuz ulanmagy üçin rahatlyk üpjün ediň.

Aşhanadaky ýokary temperaturany, ýokary çyglylygy we ýagly gurşawy göz öňünde tutup, naharhana pudagy aşhana printeriniň durnuklylygy we ygtybarlylygy üçin has ýokary talaplary öňe sürýär.“Winpal 80” kiçi bilet maşynynyň ýokary berkligi we ykjam dizaýn gurluşy bar., Kesiji ömri uzyn we ortaça 360,000 sagat kynçylyksyz çap edip biler.Winpal printerlerinde esasan gelýän sargyt görkezmeleri we säwlik duýduryşlary ýaly funksiýalar bar.Tor porty, ýitirilen sargytlaryň ýüze çykmazlygy üçin tor gözegçiligini we real wagt gözegçiligini çap edýär we goldaýar.

Winpal termiki printer hem örän gabat gelýär, ESC / POS buýruk re modeimini goldaýar we köp görnüşli interfeýsleri üpjün edýär;ulanyjylara ulanmagy has amatly edip, bazardaky dürli enjamlar we töleg we naharhana programma üpjünçiligi bilen utgaşýar.Mundan başga-da, ulanyjylar simwollar barada alada galmazlygy üçin, Simplönekeý hytaý, adaty hytaý, koreý, taý we ş.m. ýaly 20-den gowrak halkara dilini goldaýar.Şol bir wagtyň özünde, sarp edilýän materiallary çap etmek üçin talaplar gaty ýokary däl.Adatça, aýratynlyklara laýyk gelýän termiki çap kagyzy bazardan satyn alnyp bilner, bu müşderileriň meselelerini köp tarapdan çözüp biler.

Mundan başga-da, naharhana pudagynda azyk önümleriniň tizligi üçin aýratyn talaplar bar, esasanam arka aşhana öň zaldan uzakda.Şeýlelik bilen, aşhana printeriniň çap tizligi işiň netijeliligine gönüden-göni täsir edýär.Winpal 80 printeriniň häzirki çap tizligi Esasan 160 mm / sek, 250 mm / sek we 300 mm / sek bar.Müşderilere birlik wagtynda garaşmak wagtyny gysgaldýar we amal çykdajylaryny we hyzmat wagty çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar.

Winpal Hytaýda iň meşhur printer markasydyr.Winpalyň kiçi bilet maşynynyň köp ýyl bäri şol bir bazarda birinji orunda durmagynyň we bazaryň “söýgüli” bolmagynyň bir gijeki mahabat syýasaty bilen baglanyşykly däl.Tehnologiýa, hil, tejribe we yhlas ýaly giňişleýin güýçleriň toplanmagy.


Iş wagty: Iýul-15-2022