Blog

 • Jübüt on bir söwda karnawaly

  Jübüt on bir söwda karnawaly

  “Double Eleven” söwda karnawaly her ýyl 11-nji noýabrda onlaýn mahabat gününe degişlidir.Ol Taobao söwda merkezi (Tmall) tarapyndan 2009-njy ýylyň 11-nji noýabrynda geçirilen onlaýn mahabatdan gelip çykdy. Şol döwürde gatnaşyjy söwdagärleriň sany we mahabat tagallalary çäklidi, ýöne dolanyşyk uzak ...
  Koprak oka
 • Üns berilmeýän kabul ediş printerleri üçin 6 seresaplyk

  Üns berilmeýän kabul ediş printerleri üçin 6 seresaplyk

  1.Fed galyňlygy we çap galyňlygy hasaba alynmaz.Iýmitiň galyňlygy, printer tarapyndan siňdirilip bilinjek kagyzyň hakyky galyňlygy, çapyň galyňlygy bolsa printeriň hakykatdanam çap edip bilýän galyňlygydyr.Bu iki tehniki görkeziji hem ünsden düşürip bolmajak meseleler ...
  Koprak oka
 • Winpal iň çydamly termiki printer

  Winpal iň çydamly termiki printer

  Malylylyk printerleri, adatça, ESC / POS buýruklaryna laýyk gelýär.Ulgam programma üpjünçiligi satyjysy printer öndürijisi bilen baglanyşykly bolmasa we häzirki enjamyň printerdigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin ýörite çap buýrugyny ibermese, ulgam programma üpjünçiligi bilen utgaşyklykda hiç hili mesele ýok ...
  Koprak oka
 • Sorag-jogap

  S: Esasy önüm önümiňiz näme?J: Çykyş printerlerinde, Etiketkaly printerlerde, ykjam printerlerde, simsiz printerlerde ýöriteleşdirilen.S: Çap edijileriňiz üçin kepillik näme?J: productshli önümlerimiz üçin bir ýyl kepillik.S: Çap edijiniň defekt bahasy barada näme?J: 0.3% -den az S: Harytlar DAM bolsa näme edip bileris ...
  Koprak oka
 • Elektron söwda döwründe, Bluetooth termiki printerleri çap etmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar!

  Elektron söwda döwründe, Bluetooth termiki printerleri çap etmegiň netijeliligini ýokarlandyrýar!

  Çalt sargytlary çap etmek üçin ulanyp boljak Bluetooth termiki printer.Printeriň iş prinsipinden tapawutlandyrmak üçin adaty ýüz sahypalaryny we elektron ýüz sahypalaryny çap etmek üçin iki görnüşli printer enjamy nokat matrisa printerleri we termiki printerlerdir.Däp-dessurlar ...
  Koprak oka
 • Milli günüň gutly bolsun

  Gadyrly müşderiler, Winpal-a beren goldawyňyz üçin sag boluň!Oururdumyzyň döredilmeginiň 73 ýyllygyny bellemek üçin.7 günlük dynç alarys (1-nji oktýabrdan 7-nji oktýabr aralygynda).Has gowy hyzmat üçin habaryňyzy web sahypamyz arkaly goýmagyňyzy haýyş edýäris.Size gysga wagtda jogap bereris ...
  Koprak oka
 • Dokma senagatynda ýylylyk geçiriji lentanyň ulanylmagy

  Dokma senagatynda ýylylyk geçiriji lentanyň ulanylmagy

  Dokma senagatynda ulanyjylar bu maglumatlary önüme düşünmek we ony dogry saklamak üçin önüm maglumatlary (bahasy, ululygy, gelip çykan ýurdy, ingredientler, ulanylyşy we ş.m.) bilen çap edilmeli.Önümlere tikilen käbir ýazgylar tutuşlygyna ýoldaş bolmaly ...
  Koprak oka
 • Kiçijik we güýçli, Winpal WPC58 kwitansiýa printerini saýlaň

  Kiçijik we güýçli, Winpal WPC58 kwitansiýa printerini saýlaň

  Winpal WPC58 kabul ediji printer termiki çap usulyny kabul edýär, çyzykly daşky görnüş gurluşynyň dizaýnyny owadan we owadan kabul edýär;esasy plastinkanyň we korpusyň birleşmegi önümi has ykjam edýär, ululygy diňe: 170 * 120 × 120mm, Winpal 58 seriýaly ajaýyp we ykjam desi miras alýar ...
  Koprak oka
 • Orta güýz festiwaly Adaty çäreler

  Orta güýz festiwaly Adaty çäreler

  Aýa ybadat etmek Aýy gurban bermek biziň ýurdumyzda örän gadymy adat.Aslynda gadymylaryň “aý hudaýy” üçin ybadat.Gadymy döwürlerde “güýz agşamy we agşam aýy” däbi bardy.Aý agşam, aý hudaýyna ybadat ediň ....
  Koprak oka
 • Zerur internet - akylly enjamlarda döwrüň täze halaýan Bluetooth resept printeri!

  Zerur internet - akylly enjamlarda döwrüň täze halaýan Bluetooth resept printeri!

  Ericsson tarapyndan Bluetooth tehnologiýa çözgüdi döredileli bäri, pes güýçli, arzan bahaly, çeýe we ygtybarly gysga aralyk simsiz aragatnaşyk birikdiriş usuly güýçli açyk işlemegi sebäpli durnukly we ykjam enjamlaryň aragatnaşyk gurşawynda giňden ulanylýar. wi ...
  Koprak oka
 • Winpal WP80L, Etiketka we 2-in-1 ştrih-kod printeri

  Winpal WP80L, Etiketka we 2-in-1 ştrih-kod printeri

  Winpal elmydama öňdebaryjy, innowasiýa we telekeçilik ruhy bilen täjirçilik kwitansiýa printerleriniň birnäçesini ösdürmegiň ýolunda boldy.Hususan-da, printer önümleri müşderileriň täze zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birmeňzeş önümler esasynda hemişe täze bellikleri döredip biler ...
  Koprak oka
 • Ştrih-kod printeri, ýörite printer

  Ştrih-kod printeri, ýörite printer

  Şeýle ýagdaýa köplenç duş gelýändigimize ynanýaryn.Bir zat satyn almak üçin söwda merkezine ýa-da supermarkete baranyňyzda, önümde kiçijik bellik görersiňiz.Bellik gara we ak dik çyzyk.Söwda nokadyna baranymyzda, satyjy el bilen tutulan önümde bu belligi skanerden geçirýär ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8