Shükleme belligini ýa-da ýol ýazgy printerlerini nädip saýlamaly?

Elektron ýüz süýşüriji printer, ýüzüň çyzgylaryny çap etmek üçin ýörite ulanylýan printer enjamyna degişlidir.Çap edilen ýüz sahypalarynyň dürli görnüşlerine görä, adaty ýüz sahypasy printerlerine we elektron ýüz sahypasy printerlerine bölünip bilner.Printeriň iş prinsipinden tapawutlandyrmak üçin adaty ýüz sahypalaryny we elektron ýüz sahypalaryny çap etmek üçin iki görnüşli printer enjamy nokat matrisa printerleri we termiki printerlerdir.duýgur printer.

Adaty bir taraply printerler (nokat matrisa printerleri)

Adaty ýüz görnüşi diýlip atlandyrylýan, ýagny häzirki wagtda köp aragatnaşyk saklaýarys.Dört adam gyssagly formany doldurmak üçin birleşdiler.Birinji forma: gowşuryş kompaniýasynyň sütüni, ikinji görnüşi: iberýän kompaniýanyň stubasy, üçünji görnüşi: iberijiniň sütüni we dördünji görnüşi: alyjy stub.El bilen doldurmakdan başga-da, bu uglerod kagyz materialy iňňe görnüşli printer tarapyndan hem çap edilip bilner, ýöne çylşyrymly işleýşi we haýal çap edilmegi sebäpli umumy ulanyjy diňe iberijiniň maglumatyny çap edýär, alyjynyň maglumatlary henizem el bilen doldurylýar. .Çeýe we amatly.

Adaty ýüzüň artykmaçlyklary:

1) Uglerodsyz göçürme kagyz tehnologiýasyny ulanýar, iberiji diňe el bilen ýazmaly ýa-da nokat matrisa printeri arkaly birinji sahypany çap etmeli we degişli mazmun indiki sahypalarda sinhron göçüriler, bu bolsa ýazuw wagtyny belli bir derejede tygşytlaýar.
2) Kurýer ony özi bilen alyp biler.Eger printer ýok bolsa, resminamany doldurmak üçin diňe ruçka taýýarlamaly.

Eterlik däl:

1) Kagyz meýdany has uly we gatlaklaryň sany has köp.
2) Göçürmegiň hili el bilen ýa-da iňňe bilen çap edilende ideal däl
3) wrongalňyş ýazylansoň, dörtburçluk ýok ediler
4) Hasap çyzmak amatsyz

Adaty dörtburç ekspress sahypanyň çap edilmegi nokat matrisa printeri tarapyndan amala aşyrylmalydyr.Sebäbi diňe nokat matrisa printeri uglerod kagyzynyň ýüzüne hüjümçi bilen urup, şrift döretmek üçin işleýär, bu kurýer sahypasynyň ýüzüne ruçka bilen ýazylmagyna meňzeýär.Inkjet, lazer we beýleki printerler köp çap etmek funksiýasyna ýetip bilmeýärler.
Adaty bir taraply çap etmek üçin ulanylmakdan başga-da, nokat matrisa printerleri hasap-faktura we kwitansiýa ýaly köp sanly kagyzy çap etmek üçin hem ulanylyp bilner.
Elektron ýüz sahypasy printeri (termiki printer, çap ini 4 dýuým we ondan ýokary)
Adaty ýüz görnüşi bilen deňeşdirilende, elektron ýüz sahypasy ýüz sahypasynyň täze görnüşidir.Çalt eltip bermek pudagynyň çalt ösmeginiň talaplaryna laýyk gelýär we ýüz sahypasyny el bilen doldurmagyň ädimlerini ep-esli aňsatlaşdyrýar.
Elektron ýüz sahypalarynyň köpüsi rulon görnüşli ýa-da üç gatly termiki kagyzyň öz-özüne ýelmeýän ýazgylarydyr.Iň soňky gatlak ýyrtylandan soň, göni sumkasyz harytlaryň daşky gutusynyň ýüzüne göni ýelmäp bolýar.Elektron ýüz sahypasynyň mazmuny (ekspress kompaniýanyň nyşanyndan başga) hemmesi gyssagly programma üpjünçiligi tarapyndan döredilýär we göni sahypanyň printeri tarapyndan çap edilýär, bu bolsa ekspress sahypany doldurmak üçin zerur bolan iş çykdajylaryny tygşytlaýar.

Elektron tölegleriň artykmaçlyklary

1. Has ýokary netijelilik

1) Elektron tölegler adaty kagyz kagyzlaryndan 4-6 esse köp we her sargydy ortaça çap etmek üçin 1-2 sekunt gerek.Efficiencyokary öndürijilikli hasaplaşyk, elektron söwda we beýleki müşderiler üçin uly göwrümli tölegleriň basyşyny ep-esli ýeňilleşdirýär we ortaça tizligi 2500 sahypa / sagat, iň ýokarysy bolsa mahabat çärelerine aňsatlyk bilen çydap bilýän 3600 sahypa / sagada ýetip biler.
2) Sargytlar has çalt ýerine ýetirilýär.Esasy ekspress logistika kompaniýalaryna ýol belgisi üçin ýüz tutandan soň, söwdagär ýüz sahypasyny çap etmek programma üpjünçiliginde sargyt maglumatlary, kabul ediş we gowşuryş maglumatlaryny awtomatiki usulda import edip biler we soňra bellik şablonyny awtomatiki döredip biler.Çapdan soň, gyssagly ýüz sahypasy toparlarda döredilip bilner.

2. Bahasy has pes we elektron ýüz sahypasynyň bahasy adaty ýüz sahypasyndan 5 esse arzan.
Elektron ýüz sahypalarynyň köpüsi üç gatly termiki öz-özüne ýelmeýän bellik kagyzy togalanan ýa-da eplenenligi sebäpli, elektron ýüz sahypasyny çap etmek üçin ulanylýan printer, adatça “termiki printer” diýýäris.
Emma termiki printeriň bu görnüşi, supermarketleriň / söwda merkezleriniň söwda nokadynda köplenç görýän ýylylyk kabul ediş printerlerinden tapawutlanýar.Elektron ýüz sahypasynyň ini 100mm, bu supermarketiň girdejisinden has uludyr we açyk ýüz sahypasynda formalary we ştrih-kodlary ulanmaly bolmagy mümkin, elektron ýüz sahypasyny çap etmek üçin hakykatdanam ulanyp boljak termiki printer diňe çap edilip bilner. ini 4 dýuým.we ýokarda termiki bellik printerleri.
Mundan başga-da, bazardaky termiki geçiriş ştrih-kodly printerleriň köpüsi termiki çap etmek funksiýasyna eýedir.Çap etmek üçin “Elektron forma printeri”.

3. Satyn almak

Çalt eltip bermek üçin printer saýlanyňyzda, ilki bilen çap etmegiň zerurlyklaryny anyklamaly: adaty ýa-da elektroniki kwitansiýalary ulanyň?
Adaty ýüz sahypaly printerler nokat matrisa printerlerini ulanýandygy sebäpli, elektron ýüzleý elektron çap etmek termiki printerleri ulanýar.
Iki printeri deňeşdireniňde, termiki çap etmek çalt tizligiň, pes sesiň, düşnükli çap etmegiň we aňsat ulanmagyň artykmaçlyklaryna eýedir.Şeýle-de bolsa, termiki printerler iki esse gönüden-göni çap edip bilmeýärler we çap edilen resminamalary hemişelik saklap bolmaýar.Iňňe görnüşli printer köp bölekli uglerod kagyzy çap edip biler we gowy lenta ulanylsa, çap edilen resminamalar uzak wagtlap saklanyp bilner, ýöne iňňe görnüşli printeriň çap etmegiň haýal tizligi, gaty ses we gödek çap edilmegi we lentany ýygy-ýygydan çalyşmaly.Şonuň üçin müşderiler häzirki wagtda ulanylýan ýa-da ulanyljak ýüz sahypalarynyň görnüşlerine görä saýlap bilerler.
Elektron söwdanyň häzirki ösüş tendensiýasy nukdaýnazaryndan elektron ýüz sahypalaryny ulanmak tendensiýa bolar.Elektron söwda platformasynyň ulanyjylarynyň islegleri üçin gaty amatly, arzan bahaly, çalt çap etmek, takyk maglumat ýygnamak we partiýa çap etmek aýratynlyklary bar.Faceüz sahypalaryny çap etmek üçin termiki printer saýlanyňyzda, satuwdan soň kepillendirilen hyzmaty bolan markany saýlamakdan başga-da iki faktor göz öňünde tutulmalydyr:

1. Dürli ekspress kompaniýalaryň resmi çap platformalaryny we üçünji tarap çyzgy çap programma üpjünçiligini goşmak bilen, gapdal çyzgy çap ediş programma üpjünçiligi;
2. Esasy eşik bölegi (çap kellesi) çydamlymy.Malylylyk çaphana tehnologiýasy çap kellesini ýylylyk belliginde tekiz basýandygy sebäpli, çap kellesindäki ýyladyjy korpus, ýylylyk belliginiň üstündäki himiki örtük gyzdyrylar ýaly, daşardan iberilýän termiki bellik kagyzynyň ýüzüni göni gyzdyrýar. Çap edilen ýazgyny emele getirýär.Malylylyk çap kellesi gowşak bölek bolup, gymmaty birneme gymmat.Gödek termiki etiketkanyň üstüne sürtülende, belli bir ýitgä sebäp bolar.Şonuň üçin satyn alanyňyzda, çap kellesiniň çydamlydygyna üns bermeli.

Aşakda elektron ýüzüni çap etmek üçin örän amatly WINPAL-dan maslahat berilýän önüm: WP300D.

1 2


Iş wagty: Iýul-25-2022