Moda çap etmek üçin ilkinji saýlama 80 termiki WIFI printeri

“WiFi” -iň ýaýramagy barha giňelýärkä, ýokary derejeli myhmanhanalarda, kaşaň ýaşaýyş ýerlerinde, howa menzillerinde, dürli hytaý we günbatar restoranlarynda we ýurduň beýleki ýerlerinde WiFi interfeýsleri ýerleşdirilýär.Döwrebap adamlaryň amatly we çalt durmuş ýörelgelerini yzarlamagyny üpjün etmek üçin has köp iş ofisi, syýahat we beýleki işler simsiz giriş nokatlary bilen has akylly birleşdirilýär.Esasanam naharhana pudagynda akyl has adaty amallary ýoýýar, sargyt we nahar iýmegi has moda we çalt edýär.

Häzirki wagtda O2O düşünjesine esaslanyp, kerpiçden ýasalan restoranlaryň köpüsi müşderilere sargyt we nahar iýmegi aňsatlaşdyrmak üçin onlaýn sargyt ulgamlaryny, alyp gidişleri, simsiz sargytlary, akylly nobata we beýleki maglumat kanallaryny açdy, WIFI çap etmesini ýuwaş-ýuwaşdan amala aşyrdy. tendensiýa öwrülmek, moda restorana öwrülmek, Çalt işlemek üçin hökmany zat.

Winpal, täjirçilik girdeji printerleri ulgamynda tehnologiýalary we önümleri gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Baý we amaly modeller we bazarda ajaýyp öndürijilige ýetdi!Winpal tarapyndan işe girizilen WP200 we WP200W modelleri, asyl seriýa porty, USB interfeýsi ýa-da tor porty we Bluetooth interfeýsi esasynda WIFI interfeýs konfigurasiýasyny hödürleýär, awtomatiki kesiji, integral anakart dizaýny, has ýokary integrasiýa, has berk durnuklylyk we ygtybarlylyk, hereket kesijiniň uzak ömri, sürüji 68 halkara dilde çap etmegi goldaýar, printeriň tassyklanylmagyny we kompýuter programma üpjünçiligini baglanyşdyrýar we Android we Apple platformalarynda jübi telefonlaryny we planşet kompýuterlerini goldaýar.Terminalyň simsiz çap etmek çözgüdi çap etmegi has çeýe we amatly edýär.AP (Access Point) marşrutlaşdyryş funksiýasyny we STA (Station) simsiz müşderi funksiýasyny, simsiz goldaýar we restoranyň WIFI toruna aňsatlyk bilen birikdirilip bilner.

Mundan başga-da, Winpal80 WIFI printerinde köp mukdarda maglumat we maglumat geçirişi bar.Ulanmak aňsat we çalt.Hasaplary ýa-da menýulary çalt çap etmek we ofisdäki we ýaşaýyş gurşawyndaky kabellerden doly dynmak üçin kassir ýa-da aşhana birikmek üçin amatly we aňsat bolan WEB sahypasyndaky parametr sazlamalaryny goldap biler.Sekuntlarda çalt sargyt ýerleşdirmegiň jadysyndan lezzet alyň.

dcrtg (1)
dcrtg (2)

Iş wagty: Iýul-01-2022